Mocna NGO - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji Projektu:

01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu:

Wartość projektu – 2 724 474,20 zł

Dofinansowanie – 2 724 474,20 zł

Środki europejskie – 2 296 186,86 zł

Krótka charakterystyka Projektu:

Działania projektowe obejmowały 30 Organizacji Pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz upowszechnienia idei dostępności. Przeprowadzono szkolenia oraz spotkania doradcze dla 192 uczestników/czek, współpracowników/czek i wolontariuszy/ek zgłoszonych przez Organizacje z terenu całej Polski.

Uczestnik/czka skorzystał/a średnio z 16 dni szkolenia, doradztwa ekspertów/ek od dostępności. Do dyspozycji były materiały i narzędzia, repozytorium e-learningowe, metodologia przeprowadzania audytów dostępności.

W czasie realizacji Projektu przedstawiciele/ki zgłoszonych organizacji pozarządowych otrzymały wsparcie szkoleniowe w zakresie prowadzenia audytów z trzech dziedzin dostępności: architektonicznej, cyfrowej albo informacyjno-komunikacyjnej.

Uczestnicy/ki wykonali/ły Pilotażowe audyty dostępności w trzech obszarach (cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym). Przeprowadzenie audytu pozwoliło sprawdzić zdobytą podczas szkolenia wiedzę.

Rekrutacja do projektu odbywała się na terenie całego kraju, a szkolenia w różnych regionach Polski, tak by umożliwić łatwy dojazd zgłoszonym uczestnikom.

Cele projektu:

Celem projektu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 30 NGO, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych, w okresie 1.01.2021-12.31.2022, poprzez przeprowadzenie wsparcia szkoleniowego dla 192 przedstawicieli NGO, w zakresie prowadzenia audytów dostępności.

Efekty projektu:

Wsparcie szkoleniowe miało na celu przygotowanie NGO do prowadzenia audytów, wg wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Zdobyta wiedza i umiejętności w projekcie umożliwiło przedstawicielom NGO przeprowadzenie audytów. Wsparcie służyć miało przygotowaniu NGO do świadczenia usług certyfikacji, w tym do ubiegania się o uzyskanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji, o którym mowa w Ustawie o dostępności.

Do pobrania: Harmonogram wszystkich realizowanych szkoleń (kliknij by pobrać)

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany na stronie www.firr.org.pl

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Lider) i Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (Partner)

WAŻNE!

Za realizację szkolenia z modułu architektonicznego odpowiadał partner projektu – Stowarzyszenie Młodych Lubuszan z siedzibą w Sulęcinie.

W związku z powyższym, wszelkie pytania/kwestie organizacyjne, logistyczne i merytoryczne w zakresie szkoleń z modułu architektonicznego zgłaszane były pod adres mailowy Stowarzyszenia Młodych Lubuszanmlodzilubuszanie@gmail.com i/lub telefonicznie: 517 573 386.

Zgłoszenia do Projektu

Organizacje zainteresowane udziałem w Projekcie, mogą zgłaszać się poprzez wysłanie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przez zgłoszenie chęci uczestnictwa mailowo na adres: mocnango@firr.org.pl

Kontakt:

Lider Projektu:

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Świętokrzyska 14;

30-015 Kraków

Tel. +4812 6298514; Fax: +4812 6298515

Biuro Projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział w Warszawie

Pl. Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa

e-mail: mocnango@firr.org.pl

Tel: +4822 400 50 73; +4822 350 75 49; +48 663 660 051

www: www.firr.org.pl

Biuro Partnera Projektu:

STOWARZYSZENIE MŁODYCH LUBUSZAN

ul. Młynarska 1

69-200 Sulęcin

e-mail: mlodzilubuszanie@gmail.com

tel.: +48 517 573 386

www.lubuszanie.org.pl

Dokumenty aplikacyjne:

Uczestniczka szkolenia, testująca "symulator starości"

uczestniczka szkolenia, korzystająca w ramach ćwiczeń z wózka. Próbuje otworzyć drzwi toalety

uczestnicy szkolenia w trakcie ćwiczeń

uczestnicy szkolenia, ćwiczący poruszanie się na wózkach po obiekcie

uczestnicy szkolenia w trakcie ćwiczeń z ewakuacji

Wróć do początku strony