Krok ku dorosłości – aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Tytuł projektu:
Krok ku dorosłości – aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami

Źródło finansowania / nazwa programu:
EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:
Cała Polska

Okres realizacji:
2018-07-01 – 2020-06-30

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:
Cel główny projektu to przygotowanie uczestników projektu – młodzieży z niepełnosprawnościami, nie uczącej się, nie szkolącej i nie pracującej, która opuściła SOSW i szkoły specjalne, do wejścia na rynek pracy oraz zatrudnienie min. 29% uczestników.
Projekt skierowany jest do 100 młodych osób z niepełnosprawnościami, które opuściły SOSW lub szkołę specjalną, powinny wejść na rynek pracy, a nie posiadają niezbędnych kwalifikacji i kompetencji.
Każdy uczestnik, wspólnie z doradcą zawodowym, opracowuje swój IPD, określający co jest mu potrzebne do realizacji celów projektu, jak i jego własnych. Następnie uczestnik będzie go realizował, korzystając ze wsparcia trenera pracy oraz pozostałych form wsparcia w projekcie.

Główne elementy projektu:
1) identyfikacja potrzeb Uczestników, diagnoza możliwości kształcenia zawodowego, praca z trenerem pracy, IPD, opracowanie zestawu zajęć, w których Uczestnik powinien wziąć udział, praca nad kompetencjami miękkimi, koniecznymi w pracy,
2) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników oraz nabywania, uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, praca nad kompetencjami związanymi z poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
3) nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości szkoleniach (egzamin/certyfikat),
4) nabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych poprzez np. staże i praktyki (zgodnie z 2014/C 88/01),
5) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych z problemem zatrudnienia w miejscu zamieszkania.
6) niwelowanie barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne poprzez finansowanie pracy asystenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wspierającego UP w toku uczestnictwa w projekcie i pierwszym okresie zatrudnienia.

Kryteria naboru:
• osoby w wieku 15-29 lat,
• nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie i nie szkolące się,
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
• posiadające status absolwenta specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub szkoły specjalnej (do 2 lat po opuszczeniu).

Kontakt:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 4/5, 00-657 Warszawa, 22 400 50 73, www.firr.org.pl, power@firr.org.pl

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Nazwa Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Nazwa Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 243 882,34 zł

Wróć do początku strony