KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP 1

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawod. i społ. oraz zatrud. ON, XI konkurs) / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków, Polska.

Okres realizacji:

01.04.2013 – 31.03.2014.
01.04.2015 – 31.03.2016

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele projektu:

Zwiększenie kompetencji u osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania (kompetencje technologiczne, kompetencje miękkie, w tym samodzielność, kompetencje edukacyjne), umożliwiające ich pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.

Główne cele projektu:

Projekt ukierunkowany był na zwiększenie lub rozwinięcie (zgodnie z zaleceniami Indywidualnych Planów Działania poszczególnych uczestników) elementów kluczowych dla zwiększenia samodzielności i poziomu wiedzy uczestników, umożliwiające im pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.

Grupa docelowa:

102 osoby niepełnosprawne, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi (niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące), ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie całej Polski, przede wszystkim na terytorium województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

ETAP 2

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2014 – 31.03.2015.
01.04.2015 – 31.03.2016.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele projektu:

Zwiększenie kompetencji u osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania (kompetencje technologiczne, kompetencje miękkie, w tym samodzielność, kompetencje edukacyjne), umożliwiające ich pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.

Główne cele projektu:

Projekt ukierunkowany był na zwiększenie lub rozwinięcie (zgodnie z zaleceniami Indywidualnych Planów Działania poszczególnych uczestników) elementów kluczowych dla zwiększenia samodzielności i poziomu wiedzy uczestników, umożliwiające im pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.

Grupa docelowa:

138 osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi (niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące), ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie całej Polski, przede wszystkim na terytorium województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

ETAP 3

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2011 – 31.03.2012.
01.04.2015 – 31.03.2016.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Kontynuacja działalności placówki i rozszerzenie zakresu działań z zakresu wsparcia i rozwoju społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, prowadzonych od połowy roku 2005. Celem placówki było stałe zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym kraju, poprzez podnoszenie ich możliwości zawodowych, społecznych i interpersonalnych w sposób komplementarny i wszechstronny. Projekt miał charakter ogólnopolski – skierowany był do osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcjami wzroku i słuchu, z terenu całej Polski.

Główne działania Projektu:

Zadanie 1: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Realizowano m.in.:

 • adaptacja materiałów drukowanych do wersji elektronicznej (dla osób z dysfunkcjami wzroku),
 • świadczenie usług typu asystenckiego (np. przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 2: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizowano m.in.:

 • zajęcia z zakresu czynności życia codziennego i orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zajęcia efektywnej komunikacji z wykorzystaniem technologii komputerowych,
 • kursy ekonomiczno-księgowe,
 • zajęcia rozwoju osobistego przez ruch (kung-fu),
 • świadczenie usług typu asystenckiego (np. przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 3: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Realizowano m.in.:

 • konsultacje indywidualne i grupowe w zakresie spraw prawnych, społecznych, przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych itp.
 • konsultacje z zakresu edukacji i rozwoju osobistego,
 • konsultacje psychologiczne,
 • świadczenie usług typu asystenckiego (np. przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 4: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych

 • szkolenia dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, pokazujące zarówno teoretyczne (w tym prawne), jak i praktyczne (w tym techniki pomocy bezpośredniej) kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi.

ETAP 4

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2012 – 31.03.2013.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Kontynuacja działalności placówki i rozszerzenie działań z zakresu wsparcia i rozwoju społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, prowadzonych w III etapie.

Główne działania Projektu:

W ramach projektu kontynuowano realizację zadań, prowadzonych w III etapie.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zdjecie przedstawia logotyp Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. To kwiat narysowany czerwoną linią, na zielonej łodydze.
Wróć do początku strony