Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (II etap) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podgląd obrazu

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele, działania oraz harmonogram Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji u osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania. Celem tego Planu jest umożliwienie pełniejszego udziału w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.

Podstawą szczegółowego określenia konieczności wykształcenia/rozwoju danej kompetencji lub rozszerzenia wiedzy każdego z uczestników projektu służą Indywidualne Plany Działania. Metodyka ta pozwala na indywidualizację celów, stawianych przed sobą przez poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych, jak również właściwy dobór narzędzi (w tym szkoleń), pozwalających na ich osiągnięcie.

Planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

  • Coaching, przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania
  • Zajęcia z zakresu efektywnej komunikacji z wykorzystaniem technologii dostępowych (w tym informatycznych)
  • Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, oraz innych, zw. z codziennym życiem (zależnie od niepełnosprawności), ukierunkowane na wzrost samodzielności
  • Warsztaty psychologiczne i umiejętności miękkich
  • Zajęcia wizażu – komunikacji wizualnej ze społeczeństwem
  • Kursy rozwoju osobistego przez ruch
  • Inne kursy i szkolenia, pobudzające rozwój osobisty
  • Zajęcia poszerzające poziom edukacji uczestników
  • Asystenci wspierający / specjalistyczni asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Świętokrzyskiej 14 30-015 Kraków Kraków kontaktując się z:

Szczegółowy harmonogram, jak również inne informacje nt. projektu umieszczane są sukcesywnie na stronie Fundacji (www.firr.org.pl).

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców i warunki rekrutacji

Grupą docelową działań przewidzianych w niniejszym wniosku jest (etap II) 178 osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi (niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące), ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim (max 10%) stopniem niepełnosprawności lub bez określenia stopnia (młodzież); zamieszkałych na terenie całej Polski. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Projektu oraz przejście procesu rekrutacyjnego.

Istotnym warunkiem uczestnictwa jest również brak objęcia kandydata/-tki do Projektu wsparciem w ramach realizowanych równocześnie z Projektem „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024″, projektów współfinansowanych przez PFRON, których cele realizowanych form wsparcia zakładają osiągnięcie tego samego efektu jaki został określony dla Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024″ (element ten jest weryfikowany na etapie rekrutacji).

W miarę możliwości zapewnienia odpowiedniego wsparcia (finansowych, technicznych) do projektu będą przyjmowane osoby z innych terenów i/lub o innych niż w/w rodzajach niepełnosprawności.

Rekrutacja do Projektu (II etap) trwa od 1 kwietnia 2022r. Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona. Rekrutacja do Projektu realizowana jest bezpośrednio przez Fundację, jak również we współpracy z instytucjami współpracującymi w realizacji Projektu.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych dla osób zamiejscowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

testowy testowy
Wróć do początku strony