Kontynuacja powadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjecie przedstawia logotyp Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. To kwiat narysowany czerwoną linią, na zielonej łodydze.

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoba kontaktowa:

Damian Kiss, Damian.kiss@firr.org.pl, 663 883 337

Cele, działania oraz harmonogram Projektu:

Celem projektu było zwiększenie kompetencji u osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania. Celem tego Planu było umożliwienie pełniejszego udziału w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji.
Podstawą szczegółowego określenia konieczności wykształcenia/rozwoju danej kompetencji lub rozszerzenia wiedzy każdego z uczestników projektu służyły Indywidualne Plany Działania. Metodyka ta pozwalała na indywidualizację celów, stawianych przed sobą przez poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych, jak również właściwy dobór narzędzi (w tym szkoleń), pozwalających na ich osiągnięcie.

Zrealizowano następujące formy wsparcia:

  • Coaching, przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania
  • Zajęcia z zakresu efektywnej komunikacji z wykorzystaniem technologii dostępowych (w tym informatycznych)
  • Zajęcia z zakresu CŻC, orientacji przestrzennej, oraz innych, zw. z codziennym życiem (zależnie od niepełnosprawności), ukierunkowane na wzrost samodzielności
  • Warsztaty psychologiczne i umiejętności miękkich
  • Zajęcia wizażu – komunikacji wizualnej ze społeczeństwem
  • Kursy rozwoju osobistego przez ruch
  • Inne kursy i szkolenia, pobudzające rozwój osobisty
  • Zajęcia poszerzające poziom edukacji uczestników
  • Asystenci wspierający / specjalistyczni asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców i warunki rekrutacji:

Grupą docelową działań przewidzianych w niniejszym wniosku było (etap I) 188 osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi (niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące), ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim (max 10%) stopniem niepełnosprawności lub bez określenia stopnia (młodzież); zamieszkałych na terenie całej Polski, przede wszystkim na terytorium województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Projektu oraz przejście procesu rekrutacyjnego.

Istotnym warunkiem uczestnictwa był również brak objęcia kandydata/-tki do Projektu wsparciem w ramach realizowanych równocześnie z Projektem „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021″, projektów współfinansowanych przez PFRON, których cele realizowanych form wsparcia zakładają osiągnięcie tego samego efektu jaki został określony dla Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021″ (element ten jest weryfikowany na etapie rekrutacji).

W miarę możliwości zapewnienia odpowiedniego wsparcia (finansowych, technicznych) do projektu były przyjmowane osoby z innych terenów i/lub o innych niż w/w rodzajach niepełnosprawności.
Rekrutacja do Projektu (I etap) trwa od 1 kwietnia 2018r. Liczba miejsc w Projekcie była bardzo ograniczona. Rekrutacja do Projektu realizowana była bezpośrednio przez Fundację, jak również we współpracy z instytucjami współpracującymi w realizacji Projektu.

Udział w Projekcie był całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywały się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych dla osób zamiejscowych Fundacja pokrywała koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Wróć do początku strony