INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

UE w ramach EFS, PO WER 1.3.1 / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01-07-2016 – 30.06.2018.

Osoba kontaktowa:

Joanna Bryk, joanna.bryk@firr.og.pl, 663 000 037

Cele projektu:

Głównym celem Projektu było przygotowanie uczestników Projektu (UP) (młodzieży do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, NEET, która opuściła SOSW) do wejścia na rynek pracy oraz zatrudnienie min. 17% UP. Każdy UP został przydzielony do coacha, z którym wspólnie opracowuje swój IPD, określający co jest mu potrzebne do realizacji celów, zarówno projektu, jak i jego własnych, następnie UP ją realizował, korzystając ze wsparcia coacha oraz pozostałych form wsparcia w projekcie. Każdy UP otrzymał w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Co najmniej 17% UP podjęło zatrudnienie.

Główne cele projektu:

  1. Identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości kształcenia zawodowego, praca z coachem, opracowanie indywidualnych planów działania (IPD);
  2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami;
  3. nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie przez UP kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości szkoleniach (egzamin/certyfikat),
  4. nabywanie/uzupełnianie (przez UP) doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych poprzez np. staże i praktyki (zgodnie z 2014/C 88/01);
  5. niwelowanie barier, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami poprzez finansowanie pracy asystenta ds. osób z niepełnosprawnościami, wspierającego UP w toku uczestnictwa w projekcie i pierwszym okresie zatrudnienia.

Grupa docelowa:

Odbiorcami projektu było 100 osób z niepełnosprawnościami (100%), w tym min. 50% kobiet i max. 50% mężczyzn, w wieku 15-29 lat, absolwentów SOSW, bez pracy, które nie uczestniczył w kształceniu i szkoleniu, z terenu całego kraju, które opuściły SOSW w przeciągu roku, poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony