INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP III

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2011 – 31.03.2012.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu było kompleksowe wsparcie studiujących (uczących się) osób niepełnosprawnych, których celem jest wejście na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Sposobem realizacji celu miało być:

 • wypracowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania (indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego), służącego przejściu od edukacji do pracy. Zadanie to było realizowane przez zespół składający się z osoby niepełnosprawnej i jej coacha, uzupełniony o konsultantów i trenerów.
 • zorganizowanie konsultacji wspierających realizację Indywidualnych Planów Działania, uzupełniających wiedzę i pozwalających na racjonalne podejmowanie decyzji,
 • zaoferowanie szkoleń (przede wszystkim zawodowych), które będą służyły podniesieniu lub uzupełnieniu kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców.

Dodatkowym celem projektu było wparcie studiujących (uczących się) osób niepełnosprawnych przez szkolenia uświadamiające kierowane do otoczenia uczących się osób niepełnosprawnych, to znaczy do kadry jednostek edukacyjnych oraz współuczących się osób (studentów lub uczniów).

Główne działania Projektu:

Zadanie 1: Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

 • coaching, przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania,
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości (indywidualne i grupowe),
 • wsparcie dla uczestników projektu, rozpoczynających pracę zawodową w formie dodatku mieszkaniowego,
 • wsparcie typu asystenckiego (przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 2: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

Realizowano m.in.:

 • wewnętrzne i zewnętrzne (z otwartego rynku, często kończące się branżowymi egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego konkretne kompetencje zawodowe) szkolenia techniczne, ekonomiczne i inne (indywidualne i grupowe),
 • wyjazdy szkoleniowe,
 • wsparcie typu asystenckiego (przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 3: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Realizowano m.in.:

 • Konsultanci grupowe i indywidualne w zakresie spraw psychologicznych, prawnych, społecznych (w tym edukacyjnych), przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie typu asystenckiego (przewodnicy osób niewidomych, tłumacze języka migowego itp.).

Zadanie 4: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Realizowano m.in.:

 • szkolenia dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, pokazujące zarówno teoretyczne (w tym prawne), jak i praktyczne (w tym techniki pomocy bezpośredniej) kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi.

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

 • osoby niepełnosprawne – w projekcie (III ETAP) uczestniczyło 66 osób,
 • otoczenie osób niepełnosprawnych – w projekcie (III ETAP) uczestniczyło 80 osób.

ETAP IV

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2012 – 31.03.2013.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu była kontynuacja kompleksowego wsparcia studiujących (uczących się) osób niepełnosprawnych, mającego na celu wejście ich na rynek pracy po zakończeniu edukacji, realizowanego w II etapie.

Główne działania Projektu:

W ramach projektu kontynuowano realizację zadań, prowadzonych w II Etapie.

Grupa docelowa, w tym liczba (zakładana) odbiorców:

 • osoby niepełnosprawne – (w IV Etapie) 80 osób,
 • otoczenie osób niepełnosprawnych – (w IV Etapie) 60 osób

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zdjecie przedstawia logotyp Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. To kwiat narysowany czerwoną linią, na zielonej łodydze.
Wróć do początku strony