FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

POKL 5.4.2. – Priorytet: Dobre rządzenie, działanie: Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie: Rozwój dialogu obywatelskiego.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Warszawa / projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.10.2011 – 30.06.2015.
01.10.2011 – 31.10.2015.

Osoba kontaktowa:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl, 663 883 334

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Stworzenie oraz wsparcie instytucjonalne, szkoleniowe i informacyjne ogólnopolskiego forum organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępności cyberprzestrzeni dla grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Wśród celów projektu jest stworzenie i uruchomienie wspólnej platformy służącej wymianie wiedzy, informacji, wypracowywaniu stanowisk, strategii i planów dot. Polityki na rzecz włączenia cyfrowego. Projekt ma także pomóc wypracować narzędzia i metody korzystania z mechanizmów konsultacji społecznych i zwiększyć kompetencje członków FDC w tym zakresie oraz promować działania na rzecz włączenia cyfrowego.

Główne działania Projektu:

  • Budowanie FDC – tworzenie zasad współpracy, standardów działania, sformalizowanie prac FDC, rozszerzanie członkostwa;
  • Stworzenie narzędzi wymiany wiedzy i informacji – przygotowanie platformy, budowanie zasobów bazy wiedzy współdzielonej, tworzenie poradników i innych materiałów edukacyjnych, przygotowanie kadry szkoleniowców z zakresu dostępności;
  • Prowadzenie szkoleń w oparciu o wypracowane narzędzia i materiały – szkolenia wewnętrzne dla członków FDC, szkolenia zewnętrzne dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
  • Działania promocyjne i rzecznicze – coroczne warsztaty i wręczenie nagród „Otwarta cyberprzestrzeń”, udział w konsultacjach społecznych, komisjach, grupach roboczych i innych pracach organów publicznych, ciał decyzyjnych i konsultacyjnych dotyczących tematu dostępności;
  • Zarządzanie projektem i koordynacja działania Forum – prowadzenie sekretariatu FDC, koordynacja oraz wsparcie administracyjne i organizacyjne działań członków FDC.

Grupa docelowa, w tym liczba (zakładana) odbiorców:

Grupa docelowa, to przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Docelowo FDC ma zrzeszać co najmniej 15 organizacji pozarządowych, przeszkolonych zostanie co najmniej 30 przedstawicieli organizacji oraz 280 przedstawicieli administracji państwowej.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kapitał Ludzki
Wróć do początku strony