DOSTĘPNA INFORMACJA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Bank Gospodarki Żywnościowej.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.10.2012 – 28.02.2013.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Upowszechnienie wiedzy wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego na temat projektowania i stosowania rozwiązań, pozwalających na publikowanie informacji publicznej w formie dostępnej dla ogółu obywateli, w tym dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek braku możliwości pozyskania informacji o przysługujących im uprawnieniach, procedurach obowiązujących w trakcie załatwiania spraw urzędowych, a także spoczywających na nich, jako na członkach społeczeństwa, obowiązkach.

Główne działania Projektu:

  • dokonanie pomiaru dostępności każdego z adresatów akcji wraz z udostępnieniem szczegółowego raportu ze wskazówkami, jak należy poprawić dostępność,
  • opracowanie i wykonanie następujących materiałów informacyjnych (dokumenty tekstowe, materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe, specjalne oprogramowanie),
  • poinformowanie o akcji i wyniku pomiaru dostępności każdego z adresatów akcji,
  • działania PR-owe w Internecie promujące akcję,
  • udostępnienie materiałów informacyjnych,
  • publikowanie bieżących informacji w trakcie trwania akcji,
  • działalność punktu informacyjnego dla jednostek administracji publicznej.

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

Projekt adresowany był do około 3000 instytucji publicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej.

Logo BGŻ
Wróć do początku strony