Collegium Witelona – Uczelnia dostępna - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Biuro projektu/obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2020-01-01 do 2023-12-31

Wartość projektu:

3 927 339,96 zł

Cele i opis Projektu:

Cel główny projektu COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa:

Dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących na uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr w COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa, co przyczyniło się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewidywał realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji.

  • Zadanie 1 – Opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur działania – w ramach zadania podjęte zostały działania mające na celu zmianę istniejących struktur i procesów działania oraz w rezultacie przeprowadzonej diagnozy opracowanie nowych skutecznych rozwiązań administracyjno-prawnych.
  • Zadanie 2 – Dostępność architektoniczna, komunikacyjna i informacyjna – w ramach dostępności architektonicznej został opracowany model dostępności wraz z planem naprawczym dostępności architektonicznej budynków PWSZ, uczelnia zakupi m.in. 5 wind, krzesło schodowe (1 szt) a także fotele ewakuacyjne (5 szt) – do wykorzystania w kampusie uczelni. W ramach dostępności komunikacyjnej i informacyjnej został stworzony model dostępności wraz z planem naprawczym stron serwisu www.
  • Zadanie 3 – Wsparcie procesu rekrutacji i edukacji – W ramach zadania podjęte zostały przedsięwzięcia usprawniające dotychczasowe działania w zakresie wsparcia edukacyjnego i procesu rekrutacji. Dostosowane zostały materiały dydaktyczne do potrzeb OzN. Zorganizowano również zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny w tym m.in. wyposażenie obiektów/sal uczelni w sprzęt wspomagający słyszenie – system bezprzewodowej transmisji dźwięku z pętlą indukcyjną z transmisją wi-fi, system medialny wspomagający widzenie.
  • Zadanie 4 – Szkolenia dla kadry – szkolenia dla kadry uczelni: podstawowe oraz specjalistyczne, podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu z uwagi na specyfikę była skierowana bezpośrednio do kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa.

Rekrutacja prowadzona była z uwzględnieniem zasad równości płci i nie ograniczała dostępu obydwu płci czy OzN (osób z niepełnosprawnościami).

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Kontakt:

COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa

Biuro Projektu mieści się w budynku C, pokój 217 i 218.

tel. 76 723 23 48, 76 723 23 56, 76 723 23 38

mail: zolnierewiczm@collegiumwitelona.pl, bernata@collegiumwitelona.pl, damian.pichowicz@collegiumwitelona.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Agata Szal, Specjalista ds. dostępności

tel. 663 883 341

mail: agata.szal@firr.org.pl

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do początku strony