Bliżej dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotypy projektu BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI i jego realizatorów, Fundacji TUS, Fundacji Innstytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielni Socjalnej Fado

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2018-10-01 – 2020-03-31

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej wzięło udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostało pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów e-lerningowych. Szkolenia były prowadzone przez parę trenerów, w tym osobę z niepełnosprawnością. Szkolenia realizowane były zgodnie z wymogami konkursu. Udział w szkoleniu był nieodpłatny.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Miejsce szkolenia:

Kraków, Łódź, miejscowość podwarszawska (wybór miejsc w trakcie rozpoznania)

Liczba uczestników na szkoleniu:

10 – 16 osób,

Kryteria naboru:

  • pracownik jednostki administracji publicznej zajmujący się jednym z poniższych obszarów działania:
  • kadra planowania przestrzennego,
  • pracownik administracji architektoniczno-budowalnej,
  • pracownik nadzoru budowlanego,
  • służby konserwatorskie,
  • wypełnienie przez uczestnika „Formularza badania potrzeb”
  • dostarczony na szkolenie wypełniony „Formularz uczestnictwa w projekcie”,
  • dostarczone na szkolenie „Potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę”.

Do projektu mogło przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej z czego do udziału w projekcie z jednej jednostki na początek zaprosiliśmy maksymalnie trzy osoby a kolejne dwie mogły zostać wpisane na listę rezerwową.

Kontakt:

Artur Then
Artur.then@firr.org.pl
663 120 419

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Bieżące informacje o projekcie znajdują się na stronie: blizejdostepnosci.pl

Wróć do początku strony