BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

UE w ramach RPO WM 2014-2020 / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Gmina Miejska Kraków

Okres realizacji:

01.09.2016 – 28.02.2019

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele projektu:

Przedmiotem Projektu było świadczenie specjalistycznych usług asystenckich w rodzinach, wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Usługa asystenta realizowana była w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Główne cele projektu:

W ramach usługi asystenckiej realizowane były m.in. następujące działania:

(a) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica (wykonywanie czynności opiekuńczych, towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami, towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe);

(b) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;

(c) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;

(d) udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;

(e) udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy.

Grupa docelowa:

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków, bierni zawodowo z uwagi na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

logotypy funduszy unijnych, małopolski oraz Rzeczpospolitej Polski
Wróć do początku strony