Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


PROJEKT „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER 3.5

Okres realizacji:

od: 2020-01-01 do: 2023-12-31

Wartość projektu:

13 207 720,90 zł (w tym dofinansowanie: 12 811 487,90 zł)

Cele Projektu:

„Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” to projekt, który został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu „Uczelnia dostępna” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej (lider) był realizowany we współpracy z: Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem na rzecz równego dostępu „Twoje nowe możliwości” w ścieżce maxi, proponując innowacyjne i wieloaspektowe działania, w znaczący sposób poprawiające sytuację osób niepełnosprawnych w uczelni. 

Realizacja projektu zmierzała do kompleksowego rozwoju obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Akademii Górniczo Hutniczej. W trakcie 4 lat  realizacji projektu przewidziano pięć głównych kierunków działań:

  • Zwiększenie dostępności architektonicznej infrastruktury AGH,
  • Wdrożenie technologii wspierających i wsparcia edukacyjnego,
  • Dopracowanie lub stworzenie ogólnouczelnianych dokumentów (procedur) uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością,
  • Działania szkoleniowe i zwiększające potencjał kadry (w tym świadomość),
  • Nawiązywanie sieci współpracy poprzez współpracę z środowiskiem akademickim, otoczeniem społeczno-biznesowym oraz kumulowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dostępności w ramach utworzonego Centrum Wiedzy o Dostępności.

Działania objęły wypracowanie i wdrożenie m.in.:  teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach i terenie AGH w szczególności dla osób z problemami wzroku i ruchu.; platformy do zdalnej obsługi studentów z niepełnosprawnościami; kursów e-learningowy wraz z filmami instruktażowymi; Standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.

Ponadto projekt przewidywał poprawę dostępności serwisów internetowych zgodnych z aktualnymi standardami WCAG, digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności oraz umożliwienie skorzystanie ze zdalnego dostępu do konsultacji psychiatrycznych dla pracowników w zakresie nabycia fachowej wiedzy wykorzystanej do wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysowej.

Przedstawiciele kadry uczelni pozyskali wiedzę, umiejętności, a także bardzo istotną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Poznali także zasady, jakie powinny im przyświecać w codziennej pracy w kontekście wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, by przyczyniać się do tworzenia środowiska równych szans, umożliwiającego aktywne uczestnictwo oraz szanse na kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

Zrealizowane działania w sposób bezpośredni przełożyły się na większą dostępność uczelni dla osób z  niepełnosprawnościami i wzrost kompetencji uczestników/czek Projektu w zakresie zapewnienia równości szans.

Kontakt:

Anna Rdest, dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14

30-015 Kraków

tel.: 663 883 335

e-mail: anna.rdest@firr.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

od lewej: logo AGH, logo FIRR, logo twoje nowe możliwości, logo Fronii
Wróć do początku strony