Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Biuro projektu/obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2020-01-01 do 2023-12-31

Wartość projektu:

3 169 486,01 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu była poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań, które przyczyniły się do likwidacji barier, usprawnienia procesu kształcenia i zwiększenia jego jakości i efektywności. 

W projekcie zrealizowano następujące zadania:

  • wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom z niepełnosprawnościami w UG;
  • program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

W dedykowanych formach wsparcia udział wzięło przeszło 600 osób. Powyższe działania projektowe pozwoliły uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Uniwersytet Gdański – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Kontakt:

Uniwersytet Gdański:

Justyna Rogowska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

tel. 58 523 24 39

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

mail: anna.rdest@firr.org.pl

tel. 663 883 335

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do początku strony