Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotypy unii europejskiej województwa małopolskiego oraz europejskiego funduszu społecznegi

Termin realizacji projektu: 09.2016 – 02.2019

Podstawa realizacji zadania publicznego: umowa z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

Zakres merytoryczny projektu:

Projekt obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością, w tym w szczególności:

  1. sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, obejmujące:
  • wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, w toalecie, w przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.;
  • towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami;
  • towarzyszenie dziecku w  trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe;

2. pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych

3. towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;

4. udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;

5. udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowana jest w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Liczba godzin wsparcia asystenckiego założona do realizacji w projekcie:

  1. 2016 r. – 1800 godzin,
  2. 2017 r. – 5400 godzin,
  3. 2018 r. – 5400 godzin,
  4. 2019 r. – 900 godzin.

Grupa docelowa: Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności) i gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie jest aktywne zawodowo ze względu na niepełnosprawność dziecka.

Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu:

Joanna Piwowońska, e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

tel. + 48 663883332

Projekt „Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” jest częścią projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wróć do początku strony