grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną
Gerd Altmann Pixaby

Pierwsze szkolenie odbędzie się 19 – 20 lutego 2020 roku w Krakowie. Szkolenia dotyczyć będą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/-czki projektu zdobędą wiedzę, umiejętności a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy, by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W szkoleniu mogą brać udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami. Z jednej instytucji może być maksymalnie 5 osób.

Szkolenia adresowane są do jednostek, które spełniają poniższe kryteria:

  • w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,
  • w raportach końcowych otrzymały rekomendację dotyczącą szkoleń.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe. Pokrywane są również koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne).

Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Lokalizacje szkoleń: cała Polska

Liczba uczestników na szkoleniu: 10 – 16 (18) osób,

Terminy szkoleń: pierwszy termin: 19-20 lutego 2020 roku

Na pytania odpowiedzą:

Joanna Laszczak:

mail: joanna.laszczak@firr.org.pl

tel.: 663 120 514

Justyna Polak:

mail: justyna.polak@firr.org.pl

tel.: 663 660 042

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu “DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

logotypy: unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny