czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach ProjektuDostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 1/2021/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach ProjektuDostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferty przesłane po terminie lub w inny niż wskazany wyżej sposób nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 25.10.2021 r.

Szczegóły w załącznikach: