Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Wartość całego projektu:

6 208 708,00 PLN

Okres realizacji projektu:

od: 2021-06-01 do: 2023-11-30

Cele i krótki opis Projektu:

Celem partnerstwa jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów/-ek (instruktorów/-ek) orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Poza przetestowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie modelu kształcenia, efektemprojektu będzie także wykształcenie w oparciu o nowy model min. 12 nowych trenerów/-ek orientacji przestrzennej, uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 trenerów/-ek OP, a także przeprowadzenie szkoleń z różnych umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się dla co najmniej 200 osób z niepełnosprawnością wzroku.

Realizatorzy projektu:

Beneficjentem (Liderem) projektu jest:

Partnerami są:


Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez:

Kontakt:

Anna Rozborska, koordynator projektu w FIRR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Email: anna.rozborska@firr.org.pl

Tel. 663-883-334